Prehlásenie o zodpovednosti

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o strave, zdraví a výžive. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné rady, ani s nimi tak zaobchádzať. Tieto všeobecné informácie na našej webovej stránke sú poskytované tak, ako sú, bez toho, aby sme za ne dávali akékoľvek záruky, či už výslovné alebo implicitné.

Prevádzkovateľ vo vzťahu k informáciám o zdraví, uvedeným na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne záruky. Nesmiete sa spoliehať na informácie, uvedené na tejto webovej stránke, ako na alternatívu rady od svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohol/la trpieť akoukoľvek zdravotnou ťažkosťou, mal/a by ste vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú vašim lekárom na základe informácií, ktoré ste našiel/la na našich webových stránkach alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. V prípade, že zvažujete vykonať akúkoľvek zmenu vo svojom životnom štýle, strave alebo výžive, obráťte sa najprv na svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu informáciu a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán, ani vo vzťahu k informáciám na týchto webových stránkach uvedených neposkytujeme žiadne záruky. V prípade, že sa rozhodnete na tieto webové stránky tretích strán pripojiť či akýmkoľvek spôsobom spoliehať na informácie tam uvedené, robíte tak na vlastné riziko.

Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúži len na vzdelávacie účely. Nenesieme  zodpovednosť za obsah na jej webových stránkach či na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, ak takýto obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či iné nezákonné činnosti.

Predajca nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek nevhodné či nesprávne využitie informácií alebo služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek použitie informácií či služieb tu poskytovaných. "